Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Made by Reen. Made by Reen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail. 

Artikel 2 - De overeenkomst 
Alle prijsopgaven van Made by Reen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro exclusief verzendkosten. 
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Made by Reen probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. 
De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk. 
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Made by Reen deze in alle redelijkheid proberen op te lossen. 
Made by Reen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Made by Reen’s moverende redenen te weigeren. 

Artikel 3 - Herroepingsrecht bij levering van producten 
Wanneer een product bij Made by Reen uit de webshop wordt gekocht dan is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product met uitzondering van op maat gemaakte producten.
Tijdens deze veertien dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt mag worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Indien het herroepingsrecht gebruik wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Made by Reen geretourneerd worden. 

Artikel 4 - Kosten in geval van herroeping 
Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van Made by Reen. 
Made by Reen zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht 
Bij producten die op maat zijn gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing doordat deze persoonlijk van aard zijn. 

Artikel 6 - De prijs 
Producten op maat: 
Alle prijsopgaven van Made by Reen zijn vrijblijvend. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. Made by Reen heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen. 
Producten uit de webshop: 
De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de aflevering is Made by Reen niet gemachtigd de prijzen aan te passen. 
Alle genoemde en vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro exclusief verzendkosten. 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie 
Producten op maat: 
Wanneer een opdracht voor een product op maat wordt geplaatst, zal Made by Reen een voorstel doen per mail. Bij ontevredenheid over het gedane voorstel kan dit, voordat er begonnen wordt met maken, kenbaar gemaakt worden. Eenmaal begonnen met maken is wijzigen niet meer mogelijk. 
Producten uit de shop: 
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Made by Reen het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is. 
Algemeen: 
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwachten worden. 

Artikel 8 - Levering en uitvoering 
Made by Reen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de webshop binnen 2 werkdagen verzonden. Wanneer het een product op maat betreft streeft Made by Reen er naar de bestelling binnen 4 dagen na ontvangst van de betaling via DPD te verzenden. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd. 
Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer kenbaar is gemaakt. 
Made by Reen is niet aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling. 

Artikel 9 - Betaling 
Na het plaatsen van de bestelling ontvang de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan moet de besteller contact opnemen door een mail te sturen naar info@madebyreen.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen op rekening van Made by Reen te zijn bijgeschreven waarna producten uit de webshop wordt verzonden.

Made by Reen hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten: 
Tarieven Nederland 
Brievenbuspost: € 2,50 
Pakketpost: voor pakketten € 5,00 
Bij bestellingen boven de €50,00 worden geen verzendkosten berekend. 
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

Artikel 10 - Klachtenregeling 
Mocht er een klacht zijn over de producten van Made by Reen, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan per email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, geeft Made by Reen een reactie. 

Artikel 11 - Aanvullende bepalingen 
Privacy 
Made by Reen respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld. 
Publicatie 

Van alle op maat gemaakte producten maakt Made by Reen foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Het betreffende product wordt dan niet geplaatst. 

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht 

1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie. 
2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.